Üyelik Kriterleri

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen E-Ticaret sektöründe faaliyet yürüten firmanın sahibi, ortağı ya da temsilcisi olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, bir firmadan aynı anda üç kişi üyeliğe kabul edilebilir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyeler eşit haklara sahip ( sadece asıl üyelerin oy hakkı söz konusu olmak üzere ) üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı ayrımı yapamaz. Tüzüğe bu maddeye aykırı hüküm koyamaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyeler müşterileri ile ilişkilerinde koşulları açık ve kesin olarak belirtip bu koşulları iyi niyetle kaliteli mal ve hizmet sunarak yerine getirirler. Müşterilerine ait her türlü özel bilgi, kayıt, belge ve programları korumayı üstlenirler.

Üyeler sektörün diğer kuruluşlarını kötülemenin iş ahlakına sığmayacağı ve tüm topluluğa zarar vereceğini bilerek bu gibi davranışlardan kaçınırlar.

Üyeler, hiç bir personel adayının kendisi müracaat etmedikçe eski işinden ayrılmasını teşvik edemez, know-how, bilgi, program ve pazar transferine izin vermez, bu tarz davranan personeli istihdam etmekten kaçınır ve onlarla ticari ilişki kurmamaya özen gösterir.

Üyeler, üyeliklerinin kabulüyle birlikte mesleki faaliyetini sürdürür ve ticaret yaparken; EDER’ in E-ticaret sektörü adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye ve uyarıları dikkate alırlar.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma (Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.)

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.